SPENN

Nye regler for klausuler

17.02.2016 | Lars Gunnar Nag og Gunnar Steen, advokat/partner
Nye regler for konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Mange arbeidsgivere har ulike konkurranseklausuler i sine arbeidsavtaler. Tidligere har bruk av slike klausuler i liten grad vært lovregulert. Fra 1. januar 2016 trådte nytt kapittel 14A i arbeidsmiljøloven i kraft. De nye reglene regulerer konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør.

Konkurranseklausuler er bare gyldige i den grad arbeidsgiver har et særlig behov for vern mot konkurranse. I tillegg må slike klausuler for å være gyldige inngås skriftlig, gi arbeidstaker krav på kompensasjon, ikke ha mer enn et års varighet og arbeidsgiver må ha gitt arbeidstaker en redegjørelse for om og i hvilken grad klausulen vil gjøres gjeldende. Dersom en konkurranseklausul gjøres gjeldende, skal arbeidsgiver betale en kompensasjon for den ulempe anvendelsen medfører for arbeidstakeren.

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør. Slike klausuler må begrenses til kunder som arbeidstaker har hatt kontakt med eller ansvar for det siste året, og skal bare kunne begrense arbeidstakers adgang til å ta kontakt med disse. Kundeklausuler må være skriftlige og kan ha en maksimal varighet på ett år fra arbeidsforholdets opphør.

Rekrutteringsklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og andre virksomheter som hindrer eller begrenser arbeidstakers muligheter til å ta ansettelse i annen virksomhet.

Rekrutteringsklausuler avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker reguleres ikke av de nye lovbestemmelser og vil fortsatt kunne anvendes. Hovedregelen er at rekrutteringsklausuler mellom virksomheter ikke er tillatt.
Eldre avtaler – overgangsregler. Avtaler som inngås etter 1. januar 2016 må følge de nye reglene. Eksisterende avtaler inngått før loven trådte i kraft har en overgangsperiode på ett år, slik at fra 1. januar 2017 vil de nye reglene gjelde også for eksisterende avtaler.
facebook