Kristiansand ønsker Knutepunkt Sørlandet som en stor kommune

28.05.2015 | Ragna Marie Henden/Anita S. Dietrichson
#NAVN?
artikkelen fortsetter under annonsen
Hotel Parken/Norge SEPTEMBER
Les mer i fvn fra møtet i Knutepunkt Sørlandet 27.05

- Opprettholder vi mer eller mindre dagens struktur med mange småkommuner vil landsdelen lett bli mindre synlig, kunne gå glipp av ”storby-midler” og være mindre attraktiv som arbeidsplass for velutdannede mennesker. På lokalt nivå vil kommunen bli mindre interessant å etablere seg i og flytte til enn om vi kjennetegnes av velfungerende storkommuner med det beste og mest velfungerende offentlige tjenestetilbudet til befolkningen, undertreker styreleder i Næringsforeningen, Terje With Andersen.  - For næringslivet er kommunestruktur relativt uinteressant så lenge den fremmer og ikke hemmer utviklingen. Tilgang på næringsareal og et velfungerende offentlig tjenestetilbud er viktigere enn hvor og hvem som sørger for dette.  Gode bolig- og skoletilbud for våre ansatte, jobb også for ektefelle nr. 2  og god infrastruktur så vi bruker minst mulig tid til og fra jobb, barnehage og kunder er viktigere lokaliseringskriterier enn navn og størrelse på en kommune eller et fylke.

Næringslivet trenger offentlige tjenester på høyt nivå
Det er også særdeles viktig for næringslivet at offentlig sektor fortsatt kan levere tjenester på et høyt nivå. Kommunene må kontinuerlig forbedre kvaliteten i sitt arbeid og bidra til å understøtte næringslivets behov og fremstå som et attraktivt sted å etablere seg, bo og arbeide i. Det er derfor gledelig at Regjeringen har varslet at den vil endre inntektsmodellen for kommunene for å fremtvinge rasjonell drift og samling i optimale enheter. Dette gjelder spesielt der avstandene er små og det allerede har etablert seg naturlige bo- og arbeidsregioner, understreker direktøren for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

- Den siste tids diskusjon om kommunestruktur synes mer å være  preget av ønsketenking og ”frivillig tvang” enn reelt å ville finne frem til en fremtidsrettet form og struktur på fremtidens offentlige tjenestetilbud. Det er et faktum at det er langt mer krevende å levere offentlige tjenester med dagens krav enn for 50 år siden – da vi hadde siste endring i kommunestrukturen. Samtidig er det nå langt flere muligheter til å kombinere nærhet og tilgjengelighet med høy faglig kvalitet uten å være fysisk lokalisert så mange steder som i dag, mener Anita S. Dietrichson.

Sak fra fvn

Hørt på oppsummeringen fra dagen:

  • Iveland kommune: Vi må hjem og gjøre hjemmeleksa vår, og sørge for at innbyggerne forstår dette.

  • Lillesand kommune: Vi har fått et godt grunnlag for å mene noe. Det er viktig at vi ser på dette som å bygge noe nytt, ikke slå sammen. Vi ser fram til den endelig rapporten. Lillesand mente også at utredningen nå bør dreie seg mot å se på hva kommunestrukturen løser og hva den ikke løser.

  • Songdalen kommune: Vi går inn i en krevende periode hvor informasjon er et nøkkelord. Skal vi lykkes med gode vedtak må vi få innbyggerne med på laget. Samme gjelder de ansatte.  Og så er det viktig å engasjere ungdommen. Vi tror lite på modellen som skiller kyst og innland, da vil det fort bli en A og B kommune. Vi må ha vekst og utvikling i fokus.

  • Vennesla kommune mente også at innenlands alternativet ikke var gangbart. Og så må vii må være ærlige med hverandre på et tidlig tidspunkt. Uansett er det nå gjort en jobb som kan brukes i alle kommuner.

  • Birkenes kommune: For Birkenes kan det være et alternativ å orientere seg mot Grimstad. Man trenger derfor å avklare det forholdsvis raskt. Birkenes kommune er stort i areal, og med tre ulike sentral som ligger spredt i kommunen.

  • Søgne kommune: Vi opplever at Søgne kommune er attraktiv, og derfor har flere «friere». Kommunen bidrar gjerne til at Songdalen blir en kystkommune, skapte litt humor.  Uansett er det snakk om å gjøre det beste for innbyggerne.

  • Kristiansand kommune: Var åpen for at man kunne slå sammen alle knutepunktkommunene, med bakgrunn i at mye samarbeid og organisering av dette, fungerer i dag. Kommunens  case er derfor de syv knutepunktkommunene. Ønsker nå at noen av casene kan legges død, og så konsentrere seg om noen færre alternativ. Understreket også at man må tenke nye generasjoner.
Både fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder, og fylkesmann Øistein Djupedal i Aust-Agder var tilstede på møtet.
Her fylkesmann Ann-Kristin Olsen sammen med ordfører i Søgne, Åse Severinsen og Hans Otto Lund i Kristiansand kommune.

 

 

 

 
facebook