Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Grønn business

22.10.2015 | May Baagøe Broughton
Næringsforeningen har som mål å bli en del av det grønne skiftet. Og vi stiller oss til stadighet spørsmålet om vi gjør nok, og er offensive nok?
Leder i SPENN 5_15
Administrerende direktør  og ansvarlig direktør  for SPENN Anita S. Dietrichson


Torsdag 10. september 2015 ble det første spadestikk satt på Støleheia i Vennesla, for et av verdens største grønne datasenter. Datasenteret skal drives av miljøvennlig fornybar energi, og regjeringen har foreslått i statsbudsjettet at datalagringssentrene skal betale en redusert el-avgift.  I dag befinner de store datalagerne seg i utlandet og er ofte forsynt med energi fra fossile kilder.

Både offentlig og privat sektor må ta sin del av ansvaret, og omstillingen som kreves i dagens næringsliv, skal bygge på bærekraftig og grønn innovasjon – og på virksomhetsstyring der miljøledelse og miljøsertifisering er standarden!

Vi tror bedriftene har vilje til omstilling, og offentlige myndigheter kan og bør bidra også. Dette gjøres gjennom insentiver som gjør det mer lønnsomt å foreta de grønne investeringene. I april behandlet og vedtok bystyret i Kristiansand – en miljøsertifisert kommune – en ny strategi for innkjøp. Den politiske behandlingen sørget for at en god strategi ble grønnere, og politikerne slo fast at det skal stilles krav til systemer for miljøledelse hos leverandører – altså gjøre det til et konkurransefortrinn å tenke grønt.

Eyde-nettverket, som samler prosessindustrien og tilhørende leverandørbedrifter på Sørlandet i Eyde klyngen, må vinne verdensmesterskapet hver dag. Det gjør de ved å samarbeide. Og ved å ha etablert Eyde Miljøprogram. Programmet jobber systematisk med å utvikle felles forsknings- og innovasjonsprosjekter som bidrar til produktiv, ressurseffektiv og bærekraftig produksjon.

Så får vi ta til etterretning at strategisk næringsplan, hvor arbeidet startet høsten 2013 og hvor VI har vært en viktig bidragsyter, ikke har nok fokus på det grønne skifte. Jobben blir å sørge for at det blir implementert i handlingsplanene våre.

Omstillingen får vi til, ved bl.a. å stille krav til miljøledelse fra våre leverandører. Fokus på dette vil drive fram det grønne skiftet.
facebook