Jo Viljam Drivdal, prosjektleder for ATP (ArealTransportplan) og Anita S. Dietrichson, administrerende i Næringsforeningen er enig om at det må være et tett samarbeid mellom næringslivet og det offentlige for at man skal få gjennomslag.

- Det er avgjørende med involvering og engasjement

09.03.2018 | May Baagøe Broughton
Rundt 30 av Næringsforeningens medlemmer møtte fredag 9. mars prosjektledelsen i fylket for å diskutere ATP (Areal transportplan).
artikkelen fortsetter under annonsen
Adv. Tofte
- Den regionale areal og transportplanen er en overordnet plan som legger føringer for fremtidens transportsystem og arealutnyttelse. Den gjeldende planen skal revideres i inneværende valgperiode og revisjonen skal ta opp i seg de endringene av samfunnet som nå pågår og som vil komme, forteller prosjektleder Jo Viljam Drivdal fra fylkeskommunen.

- Revisjonen vil legge føringer på hvor det er hensiktsmessig å bygge ut boliger og arbeidsplasser, hvordan man kan få til vekst både for næringslivet og antall innbyggere, men med fokus på kollektive transportløsninger, utdyper Drivdal.

- Intensjonene er at man i fremtiden skal bygge tett og unngå byspredning. Det medfører at man må utvikle og fornye sentra og knutepunkter slik at det blir attraktivt både å bo og arbeide der. Vi håper at næringslivet og de forretningsdrivende har gode innspill på hvordan man skal få dette til, sier Drivdal.

-Det er veldig positivt at vi får et slikt dialogmøte med fylket, hvor de ber om at næringslivet engasjerer seg, sa Jan Omli Larsen, administrerende direktør i KNAS etter møtet.

- Når vi ser oss noe tilbake, så ser vi jo hva vi har vært kritiske til i forrige runde, så den erfaringer må vi ta med.  Først og fremst handler det om at planen ikke må være begrensende. Den må være overordnet og strategisk,  og ikke med for stramme rammer. Vekst og utvikling for bolig og næring er mulighetene i vår region, og dette må planen også vise, understreker Omli Larsen.

- Siden planen legger føringer for fremtidens transportsystem og arealutnyttelse, er det av avgjørende betydning at vi får til et engasjement og en involvering. Det er viktig å involvere næringslivet på et så tidlig stadium som mulig, både for å klargjøre intensjonene med planarbeidet, men også for å gi næringslivet en mulighet til å komme tidlig på banen, sier administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Anita S. Dietrichson.

Ha fokus på samfunnsikkerhet og beredskap


Planen gjelder for de syv knutepunkts-kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Birkenes og Lillesand. Fylkeskommunen forsøker å sette fokus på to hovedområder: kollektivtransport og areal, og samfunnsikkerhet og beredskap. Ved å fokusere på disse områdene møtes de signalene som ifølge Drivdal kommer fra statlig hold om større fokus på arealbruk, kollektive transportløsninger og å redusere det bilbaserte transportbehovet.

- Samfunnsikkerhet og beredskap er forhold som vi i vår region har fått føle på kroppen de siste årene, med et stadig villere vær, flom og ras. Vi må i egen interesse vurdere hvor det er trygt å bygge både boliger, virksomheter, veier og annen infrastruktur. Dette vil bli en krevende diskusjon å ta, men en diskusjon man ikke kan la være å ta, understreker Drivdal.
facebook

Relaterte saker